هود آشپزخانه شاهیکا HF103

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,400,000 تومان است.

هود آشپزخانه شاهیکا HF103

مکش 900 متر مکعب
حداکثر صدا 56 دسی بل
ابعاد 90 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G260

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,590,000 تومان است.

G260

شش شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×94 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G22

قیمت اصلی 3,370,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,080,000 تومان است.

G22

دو شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×32.5 سانتیمتر
ابعاد برش 48.5×28.2 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G32

قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,025,000 تومان است.

G32

سه شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 44×74 سانتیمتر
ابعاد برش 39×69.5 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G42

قیمت اصلی 5,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,845,000 تومان است.

G42

چهار شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×91 سانتیمتر
ابعاد برش  49.5×58 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G217

قیمت اصلی 6,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,130,000 تومان است.

G217

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×91 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G216MW

قیمت اصلی 7,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,720,000 تومان است.

G216MW

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G216

قیمت اصلی 6,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,170,000 تومان است.

G216

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G215

قیمت اصلی 6,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,130,000 تومان است.

G215

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G214

قیمت اصلی 6,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,070,000 تومان است.

G214

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G213

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,290,000 تومان است.

G213

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G212

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,940,000 تومان است.

G212

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G211

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,290,000 تومان است.

G211

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G210

قیمت اصلی 6,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,250,000 تومان است.

G210

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G209

قیمت اصلی 6,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

G209

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G208

قیمت اصلی 6,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,020,000 تومان است.

G208

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G207

قیمت اصلی 6,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,020,000 تومان است.

G207

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G206

قیمت اصلی 6,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,170,000 تومان است.

G206

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G205

قیمت اصلی 6,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,130,000 تومان است.

G205

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G204

قیمت اصلی 6,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,170,000 تومان است.

G204

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G203

قیمت اصلی 6,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,130,000 تومان است.

G203

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G202

قیمت اصلی 6,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,020,000 تومان است.

G202

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G201

قیمت اصلی 6,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,020,000 تومان است.

G201

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر

اجاق صفحه ای شاهیکا G200

قیمت اصلی 6,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

G200

پنج شعله / شیشه سکوریت
ابعاد 52×90 سانتیمتر
ابعاد برش  48×83 سانتیمتر